Publicaties per onderwerp

Bent u geïnteresseerd in een publicatie over een specifiek onderwerp? Wij hebben de publicaties overzichtelijk voor u ingedeeld:

Alle publicaties

Kans op werk

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2021

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2021 worden in dit rapport beschreven.

Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Om de klimaatambities te realiseren zijn veel extra technische arbeidskrachten nodig. Deze publicatie brengt de beroepen, werkzaamheden en skills voor de gebouwde omgeving in kaart.

Praktijkleren

Klimaatbanen in de gebouwde omgeving

Met de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ brengen UWV, SER en SBB de details in kaart.

Jaarplan 2022

Consolideren wat goed gaat en verbeteren wat mogelijk is. Dat is kortgezegd de inzet van SBB’s jaarplan voor 2022. In voorliggend jaarplan beschrijven we de werkzaamheden waar wij in 2022 de schouders onder zullen zetten.

Meting 7 - december 2021

Rapportage Monitor Keuzedelen

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2021

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: adviesrapport

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Wat betekent dit voor het mbo?

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: bijlage 4

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Welke keuzedelen en certificaten zijn er?

Actieplan

Derde voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen

Ruim 27.500 mbo-studenten hebben in de eerste zes maanden van 2021 door het Actieplan stages en leerbanen van SBB toch een praktijkplek kunnen vinden, terwijl dat eerst door de coronacrisis niet leek te lukken.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning Goud- en zilversmeden 2021

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in samenwerking met de branche Federatie Goud en Zilver een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de goud- en zilversmeden. In het onderzoek is de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt meegenomen. Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers in 2022.

Beroepspraktijk vorming

Derde voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen

Een terugblik het eerste halfjaar van 2021 en een vooruitblik op het tweede halfjaar.

Servicedocument mbo-aanpak coronavirus

Met ingang van 26 januari bezoeken de adviseurs praktijkleren van SBB weer bedrijven. Daarbij geven wij prioriteit aan aspirant-leerbedrijven, leerbedrijven die op afstand zijn erkend en kritieke situaties en klachten.

Kans op werk

Evaluatie - Infographic

Deze infographic geeft een overzicht van de onderdelen in het model Kans op werk.

Crebolijst sectorale aanvullingen

Onderwijs en bedrijfsleven hebben enkele sectorale aanvullingen op de erkenningscriteria opgenomen in het erkenningsreglement voor leerbedrijven van SBB.

Praktijkleren

Opleiden in het mbo voor al uw (nieuwe) medewerkers

Hebt u weleens gedacht aan leerbanen? Daarmee begeleidt u zelf uw huidige én toekomstige medewerkers naar een mbodiploma of een onderdeel daarvan.

Praktijkleren

Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen

De inspiratiekaart helpt werkgevers een keuze te maken voor de scholing van bestaande of toekomstige werknemers. Mbo-scholen kunnen de inspiratiekaart gebruiken bij het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Praktijkleren

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo

Deze factsheet maakt deel uit van het processtappenplan ‘Samenwerken op praktijkleren in het mbo’ voor werkenden en werkzoekenden. De factsheet is bedoeld voor professionals die in gesprek te zijn met werkenden, werkzoekenden en werkgevers over de meerwaarde van praktijkleren in het mbo.

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Het bestuur van SBB heeft op 29 juni 2021 een geactualiseerd reglement erkenning leerbedrijven vastgesteld. Het reglement is op 16 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt vanaf 1 augustus 2021.

Jaarverslag 2020

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben een veelbewogen jaar achter de rug.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport maatwerk circulaire economie rapport

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport maatwerk circulaire economie bronnenlijst

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2020

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepeninformatie

Commercieel medewerker en (Junior) accountmanager

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Commercieel medewerker en (Junior)accountmanager (2021).

Beroepspraktijk vorming

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2020

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning pianotechnicus

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E) heeft in samenwerking met de branches NPMB en VvPN een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de pianotechnici.

Kans op werk

Rapport onderzoek maritiem functies

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Kans op werk

Tabellenboek onderzoek maritieme functies

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Praktijkleren

De ambities van SBB voor een leven lang ontwikkelen in het mbo

 In dit bidbook zetten onderwijs en bedrijfsleven hun ambities uiteen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo.

Aanbiedingsbrief - 2021

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

In deze brief informeren wij u over de voortgang op de uitvoering van deze besluiten en de start van een nieuwe ronde in 2021.

Doelmatigheid

Infographic werkwijze Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Doelmatigheid

Gesprekskaart Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Kans op werk

Kans op werk Sectoranalyses corona-effecten update december 2020

Een update van de effecten van de coronacrisis op sectoren en beroepsgroepen.

Jaarplan 2021

De continue verbetering en innovatie zijn vastgelegd in onze ambities. In 2021 maken we de volgende stappen om de ambities van SBB voor de komende drie jaar waar te maken.

Praktijkleren

Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree

Deze handreiking laat zien hoe een goede samenwerking tussen zorg, overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere en duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt van entreestudenten.

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

In deze Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.0) hebben partijen zich ingespannen om
zoveel mogelijk opties te beschrijven om voor studenten die voor 1 januari 2022 diplomeren tot
een verantwoord diplomabesluit te komen.

Handreiking Arbeidsmarktroute Entree

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entree-studenten op weg naar werk?

Onderwijs

Handreiking bpv in tijden van corona

Handreiking voor docenten en bpv-coördinatoren om studenten ondanks de coronacrisis toch voldoende beroepspraktijkvorming te kunnen bieden.

Kans op werk

Belangrijkste uitkomsten 2020

Een toegankelijke presentatie van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt monitor Creatief Vakman 2020

De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichte ABF Research dit onderzoek.

Beroepeninformatie

(Vakbekwaam) medewerker dierverzorging

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Beroepeninformatie

Evaluatie dossier Dierverzorging

Lees meer over de evaluatie van de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Beroepeninformatie

Tabellenbijlage evaluatie dossier Dierverzorging

Bekijk de tabellenbijlage van de evaluatie van het dossier Dierverzorging (2020).

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2020 (Motie Straus)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2020 staan in dit rapport

Kans op werk

Evaluatie - Analyse correctiefactoren vraagmodel

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de analyse van de correctiefactoren in het vraagmodel.

Kans op werk

Publieksrapportage 2020

Een toegankelijke rapportage van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Kans op werk

Effecten coronacrisis in vraagzijde 2020

Een beschrijving van de effecten van de coronacrisis op de vraag naar personeel.

Kans op werk

Sectoranalyses Corona-effecten

Een uitgebreide beschrijving van de effecten van de coronacrisis op verschillende sectoren en beroepsgroepen.

Aanbiedingsbrief - 2020

Voortgang Werkwijze doelmatigheid

Sinds SBB in december 2018 de Werkwijze doelmatigheid aan u heeft gepresenteerd, heeft SBB al verschillende sectorale doelmatigheidsadviezen en besluiten met u gedeeld

Kans op werk

Analyse werkzame personen naar mbo-kwalificaties

Een beschrijving van de manier om het aantal werkzame personen naar mbo kwalificaties te ramen.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2019

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepeninformatie

Laboratoriumtechniek

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector laboratoriumtechniek (2020).

Beroepeninformatie

Operationele techniek

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector operationele techniek (2020).

Beroepeninformatie

Procestechniek

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector procestechniek (2020).

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier Artiesten

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Artiesten.

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier DTP

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier DTP.

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier Mode maatkleding

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Mode- maatkleding.

Doelmatigheid

Factsheet opleiding Creatief vakman

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Creatief vakman.

Beroepeninformatie

Financieel administratieve beroepen

Lees meer over de verkenning van Financieel administratieve beroepen (2020).

Kans op werk

Evaluatie - Afbakening grenzen typeringen 2020

Een evaluatie van de afbakening van de grenzen tussen verschillende perspectieven, toepassing van absolute in plaats van relatieve grenzen.

Doelmatigheid

Factsheet opleiding Mediavormgever

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Media vormgever.

Leven lang ontwikkelen

De kracht van praktijkleren in het mbo

Hoe kunnen we onze producten en diensten óók inzetten voor een leven lang ontwikkelen van volwassenen?

Kans op werk

Evaluatie - Samenvatting

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een samenvatting van de evaluatie.

Kans op werk

Evaluatie - Methodiek Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een utigebreide beschrijving van de methodiek

Kans op werk

Evaluatie - Casus Manager en ondernemer horeca

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus manager en ondernemer Horeca

Kans op werk

Evaluatie - Casus Maritiem officier

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus Maritiem officier

Kans op werk

Evaluatie - Vragen en reacties

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft vragen en opmerkingen bij het project en de antwoorden daarop

Kans op werk

Evaluatie - Resultaten Kans op werk 2016-2019

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de resultaten van 2016 tot en met 2019.

Kans op werk

Evaluatie - Zelfstandigen en flex

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft hoe aantallen zelfstandigen en flexwerkers zich hebben ontwikkeld en wat dit voor Kans op werk kan betekenen.

Kans op werk

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Een toelichting bij de prognoses van de vacatures, op sectorniveau.

Arbeidsmarktrapport

Evaluatie meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap

Het bestuur van SBB heeft een evaluatie uitgevoerd waarin de drie doelen van het Meld- en expertisepunt worden behandeld.

Arbeidsmarkt

Rapport vacatureanalyse 2019

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Kans op werk

Evaluatie - Kans op werk vergeleken met de Spanningsindicator 2016 - 2018

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. In dit rapport worden de resultaten van Kans op werk vergeleken met de spanningsindicator van UWV.

Kans op werk

Evaluatie - Casus Helpende zorg en welzijn niveau 2

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de casus Helpende zorg en welzijn op niveau 2.

Beroepeninformatie

Aviation Operations Officer

Lees meer over de verkenning over de arbeidsmarktsituatie en positie van de Aviation Operarions Officer op de arbeidsmarkt (2019).

Beroepeninformatie

Zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Lees meer over de kerncijfers zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (2019).

Aanbiedingsbrief

Advies doelmatigheid

In deze brief adviseren wij u over de kwalificatiedossiers Artiesten, DTP/Mediamaken, Mode/maatkleding en Mediavormgeving, informeren we u over de uitvoering van de adviezen, nemen we u mee in de context en sluiten we af met de structurele toepassing van de werkwijze doelmatigheid.

Beroepspraktijk vorming

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2019

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepeninformatie

Vacatureanalyse textmining

Lees meer over de resultaten van de pilot Vacatureanalyse textmining (2019).

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2019

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2019 worden in dit rapport beschreven.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2018

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Arbeidsmarktrapport

Onderzoek Kostbaar en veel waard

Wat is nodig om de kennis en aandacht voor kleinschalig specialistischvakmanschap in de toekomst levend te houden en de activiteiten die bijdragenaan continuïteit van de kleinschalige beroepen en opleidingen te verankeren?

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning restauratie in roerend erfgoed

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Aanbiedingsbrief

Werkwijze doelmatigheid, dossiers Artiesten en DTP

Bijgevoegd advies bestaat uit drie delen:

  1. Advies werkwijze doelmatigheid
  2. Eerste advies dossier DTP
  3. Eerste advies dossier Artiesten

Bekijk hier de bijlage.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning orthopedisch schoentechnicus

De Dutch HealthTec Academy zag knelpunten in de uitvoerbaarheid van opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek ontstaan. En gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Om een duurzame onderwijsoplossing te vinden is een arbeidsmarktverkenning gestart.

Arbeidsmarktrapport

Klantwaardering meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap 2018

Verschillende stakeholders beoordeelden de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de missie van het Meld- en expertisepunt door het merendeel wordt herkend. Ook zijn er verbeterpunten.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt verkenning kwalificaties binnen dossier Artiesten 2018

Arbeidsmarktverkenning ten behoeve van de kwalificaties behorend tot het dossier Artiesten

Beroepeninformatie

Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Lees meer over de literatuurverkenning ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Beroepeninformatie

Samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Lees meer over de samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Beroepeninformatie

Intercedent

Lees meer over het onderzoek naar de stage- en arbeidsmarktperspectieven voor studenten van de MBO-opleiding intercedent (2018).

Beroepspraktijk vorming

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2018

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepeninformatie

Verkoper niveau 2

Lees meer over de verkenning naar het breed opleiden Verkoper niveau 2 (2018).

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2018

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2018 worden in dit rapport beschreven.

Arbeidsmarkt

Onderzoeks documentatie MWO 2017 (CBS)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. Dit rapport beschrijft de onderzoeksverantwoording door CBS

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers aansluiting mbo arbeidsmarkt 2018

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2018 staan in dit rapport

Kans op werk

Evaluatie - Methodiek Analyse diverse aspecten vraagmodel

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een analyse van het vraagmodel.

Beroepeninformatie

Ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Lees meer over de resultaten ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarktinformatie Specialistisch vakmanschap

De arbeidsmarkt van de sector Specialistisch vakmanschap is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichtte ABF Research dit onderzoek. In totaal zijn 28 kleinschalige beroepen onderzocht.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning betonstaalverwerker

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), de brancheorganisatie voor betonstaalverwerkende bedrijven. Omdat de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters dreigt te verdwijnen, besloten we in overleg met de branche een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren.

Kans op stage

Verantwoordings document 2018

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2018.

Studie in cijfers

Evaluatie fase 2

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2017 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Arbeidsmarktrapport

Marktverkenning collectiebeheerder 

Uit een marktverkenning door RaadSaam blijkt dat organisaties graag meewerken aan het opleiden van nieuwe vakmensen, omdat ze dit belangrijk vinden voor hun eigen bedrijf en de sector in het algemeen. Maar er zijn diverse belemmeringen om een bbl-student in dienst te nemen.

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2017

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2017 worden in dit rapport beschreven.

Kans op stage

Verantwoordings document 2017

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2017.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning lijstenmaker

Voor de lijstenmakers bestaat geen reguliere en kwalificerende mbo-opleiding. Beroepsvereniging Art & Frame is al een tijd bezig met een professionaliseringslag en heeft inmiddels een certificeringsysteem ingericht. De volgende stap is een opleiding voor jonge aanwas in deze vergrijzende branche.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning erfgoedhovenier

Erfgoedhoveniers hebben behoefte aan vakmensen met kennis op mbo-niveau. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voerde daarom een arbeidsmarktverkenning uit.

Studie in cijfers

Evaluatie fase 1

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2016 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Advies

Werkwijze kleine en unieke opleidingen

Dit advies is een uitwerking van een van de benoemde acties uit het SBB advies ‘kleine en unieke opleidingen’ wat in december 2014 is uitgebracht.

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2016 (Motie Straus)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2016 staan in dit rapport

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2016

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2016 worden in dit rapport beschreven.

Advies

Methodiek kans op werk

In het Advies wordt de methodiek Kans op Werk nader beschreven en wordt specifiek ingegaan op de definitie van Kans op werk, de variabelen die onderdeel uitmaken van het model en de bepaling van de vraag van de arbeidsmarkt, het aanbod van de gediplomeerde mbo-ers en de toepassing van prognosemodellen.

Advies

Beleidsregel commissie Macrodoelmatigheid

Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid. In deze beleidsregel heeft het ministerie van OCW de taken van de adviescommissie uitgewerkt.

Advies

Kleine unieke opleidingen

Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden. Dit advies gaat in op hoe de bijzondere positie van deze beroepen en opleidingen vorm krijgt.

Advies

Studiebijsluiter voor het mbo

De studiebijsluiter bevat betrouwbare informatie over de arbeidsmarktkansen per kwalifcaties en regio en de kwaliteit van opleidingen. Scholen kunnen dit in hun voorlichtingsmateriaal opnemen. Dit advies gaat onder andere in op de indicatoren van de studiebijsluiter.

Advies

Opleidingen met beperkt arbeidsmarkt perspectief

Dit advies gaat in op de aard en omvang van opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperspectief en maatregelen om deze opleidingen te beperken.

Advies

Kleine unieke opleidingen

Dit advies gaat in op maatregelen voor behoud van kleine, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief.

Advies

Escalatie

Dit advies omvat de escalatiemogelijkheid, inclusief toetsingskader en doorzettingsmacht van de minister van OCW bij geschillen rondom doelmatigheid.

Advies

Werkwijze doelmatigheid voor onderwijs en bedrijfsleven

SBB adviseert over de manier waarop het afstemmingsproces over (macro)doelmatigheid tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats kan vinden.

Advies

Feiten en cijfers, bijeengebracht in 1 website

Dit advies gaat in op de feiten en cijfers die SBB beschikbaar stelt voor het afstemmingsproces op regionaal en sectoraal niveau.

Aanbiedingsbrief - 2012

Feiten en cijfers voor mbo-instellingen en sectoren

In het werkprogramma (macro-)doelmatigheid is afgesproken dat SBB u adviseert over de inhoud van deze doelmatigheidsinformatie.